วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 58

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 58
58. คนที่มีความดันเลือด 120/80 มิลลิเมตรปรอท ในจังหวะที่ลิ้นเอออร์ติกเซมิลูนาร์เปิด มีความดันเท่าใด
1. 120 มิลลิเมตรปรอท  2. 80 มิลลิเมตรปรอท
3. ระหว่าง 120-80 มิลลิเมตรปรอท  4. ต่ำกว่า 80 มิลลิเมตรปรอท
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
คนที่มีความดันเลือด 120/80 มิลลิเมตรของปรอท ในจังหวะที่ลิ้นเอออร์ติกเซมิลูนาร์เปิด
เป็นช่วงที่หัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวทำให้เกิดแรงดันสูงสุด (systolic pressure)
เท่ากับ 120 มิลลิเมตรของปรอท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น