วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 57

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 57
57. ข้อใดเป็นการเพิ่มปริมาณความร้อนให้กับร่างกาย
      ก. การสั่นเพราะกล้ามเนื้อลายหดตัว
      ข. กล้ามเนื้อโคนขนหดตัว
      ค. การหายใจแรงและเร็วขึ้น
1. ก  2. ก และ ข
3. ก และ ค 4. ข และ ค
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
การเพิ่มปริมาณความร้อนให้กับร่างกาย ได้แก่การกระตุ้นให้กล้ามเนื้อลายหดตัวอย่างรุนแรง จนเกิดการสั่นของกล้ามเนื้อ เรียกว่าอาการหนาวสั่น การเพิ่มอัตราเมแทบอลิซึม ด้วยการเพิ่มการหายใจเร็วและแรงขึ้น
ส่วนการลุกชันของขนเกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อโคนขน เป็นการกักเก็บความร้อนให้กับร่างกายและลดการสูญเสียความร้อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น