วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 51

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 51
51. ความหนาของชั้นกล้ามเนื้อในผนังเส้นเลือด ก, ข และ ค ที่เข้า-ออกหัวใจเป็นไปตามข้อใด

          1. ข > = ค                                     2. ข = >
          3. ก > > ค                                     4. ข > >
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
ตามรูปหัวใจของโจทย์คือ ความหนาของชั้นกล้ามเนื้อในผนังเส้นเลือด ก (Superior vena cava) และ ค (pulmonary vein) เป็นเส้นเลือดนำเลือดเข้าหัวใจ จึงมีผนังบางกว่า ข (Pulmonary artery) ที่นำเลือดออกจากหัวใจ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น