วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 49

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 49
49. สัตว์ในข้อใดมีอวัยวะใช้หายใจเหมือนกัน
      ก. ปลิงน้ำจืด ข.พลานาเรีย ค.ลูกน้ำยุง ง. ปู
  1. ก, ข  2. ข, ค
  3. ค, ง  4. ก, ง
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
ปลิงน้ำจืดและพลานาเรียใช้หายใจผ่านทางผิวหนังเหมือน ๆ กัน ลูกน้ำยุงใช้หายใจผ่านทางท่อไซฟอน ปูใช้เหงือกหายใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น