วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 48

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 48
48. การแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปอดออกจากร่างกาย ต้องผ่านเซลล์ตามลำดับในข้อใด
      ก. เซลล์บุผิวของผนังเส้นเลือดฝอย
      ข. เซลล์กล้ามเนื้อเรียบของผนังเส้นเลือดฝอย
      ค. เซลล์บุผิวของผนังถุงลมปอด
      ง. เซลล์กล้ามเนื้อเรียบของผนังถุงลมปอด
          1. ก                                         2. ก, ค
          3. ก, ข, ค                                4. ก, ข, ค, ง
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
การแลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปอดออกจากร่างกายต้อง
ผ่านเซลล์ต่าง ๆ ตามลำดับดังนี้คือ
ผนังเส้นเลือดฝอยและผนังถุงลมปอดที่มีเซลล์เยื่อบุผิวหนาเพียงชั้นเดียว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น