วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 47

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 47
47. ท่อมัลพิเกียนกำจัดของเสียพวกใด
      ก. แอมโมเนีย          ข. กรดยูริก          ค. ยูเรีย
          1. ก                                   2. ข
          3. ก, ข                              4. ข, ค
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
ท่อมัลพิเกียนของแมลงกำจัดของเสียไนโตรเจน ประเภทกรดยูริกที่เป็นผลึกกึ่งเหลวกึ่งแข็ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น