วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 45

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 45
45. ลิมโฟไซต์ชนิดบีที่ถูกกระตุ้นโดยแอนติเจนจะมีโครงสร้างใดเจริญดีกว่าลิมโฟไซต์ชนิดบีที่ไม่ถูกกระตุ้น
      ก. Smooth endoplasmic reticulum 
      ข. Rough endoplasmic reticulum
      ค. Golgi apparatus
1. ก, ข  2. ข, ค
3. ก, ค  4. ก, ข, ค
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
ลิมโฟไซต์ชนิดบี ที่ถูกกระตุ้นโดยแอนติเจนจะสร้างแอนติบอดี ปล่อยออกไปจึงมี RER (rough endoplasmic reticulum) และ golgi apparatus มากกว่าลิมโฟไซต์ชนิดบี ที่ไม่ถูกกระตุ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น