วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 44

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 44
44. การเปรียบเทียบปริมาณออกซีฮีโมโกลบินที่อยู่ในเส้นเลือด ก ข ค และ ง ที่ติดต่อกับหัวใจ เป็นไปตามข้อใด

1. ก = ค และ ข > ค             2. ก = ข และ ค >
3. ข = ค และ ค > ก             4. ค = ง และ ข >
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
จากรูปเปรียบเทียบปริมาณออกซีฮีโมโกลบินที่อยู่ในเส้นเลือด ก ข ค และ ง ที่ติดต่อกับหัวใจ
ปริมาณออกซีฮีโมโกลบินที่อยู่ในเส้นเลือด ก ก่อนเข้าห้องบนขวา
จะมีปริมาณออกซีฮีโมโกลบินน้อยเท่ากับที่อยู่ในเส้นเลือด ข ที่ออกจากล่างขวา
เพื่อส่งไปปอด ปริมาณออกซีฮีโมโกลบินที่อยู่ในเส้นเลือด ค ก่อนเข้าห้องบนซ้าย
จะมีปริมาณออกซีฮีโมโกลบินมากเท่ากับที่อยู่ในเส้นเลือด ง ที่ออกจากล่างซ้าย
เพื่อส่งไปเลี้ยงทั่งร่างกาย ดังนั้นปริมาณออกซีฮีโมโกลบินในเส้นเลือด ค และ ง
จึงมากกว่าปริมาณออกซีฮีโมโกลบินในเส้นเลือด ก และ ข


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น