วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 43

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 43
43. กล้ามเนื้อในข้อใดเมื่อหดตัวจะทำให้กระดูกซี่โครงลดต่ำลง และตามด้วยกระดูกหน้าอกลดต่ำด้วย
      ก. กล้ามเนื้อแถบนอกยึดซี่โครง
      ข. กล้ามเนื้อแถบในยึดซี่โครง
      ค. กล้ามเนื้อกะบังลม
          1. ก                                   2. ข
          3. ก, ค                              4. ข, ค
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
เมื่อกล้ามเนื้อแถบในยึดซี่โครงหดตัว และกล้ามเนื้อแถบนอกยึดซี่โครง
คลายตัวจะทำให้กระดูกซี่โครงลดต่ำลงและตามด้วยกระดูกหน้าอกลดต่ำลงด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น