วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 42

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 42
42. สภาวะในข้อใดที่ทำให้อัตราการกรองที่โกลเมอรูลัสของไตลดต่ำลง
      ก. คนที่เป็นโรคความดันโลหิตต่ำ            ข. คนที่เป็นโรคนิ่วในไต
      ค. คนที่มีความผิดปกติในการผลิด ADH จากสมองส่วนไฮโพทาลามัส
          1. ก                              2. ข
          3. ก, ข                          4. ก, ข, ค
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
อัตราการกรองที่โกลเมอรูลัส สูงหรือต่ำขึ้นกับความดันโลหิตที่สูงหรือต่ำ
โรคนิ่วในไตไม่เกี่ยวกับอัตราการกรองที่โกลเมอรูลัส
ADH เกี่ยวกับการดูดกลับของน้ำ ไม่เกี่ยวกับอัตราการกรองที่โกลเมอรูลัส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น