วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 41

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 41
41. อวัยวะขับถ่ายของสัตว์ในข้อใดที่สามารถทำหน้าที่กรองและดูดสารกลับคล้ายกับไต
      ก. พลานาเรีย  ข. ไส้เดือนดิน                 ค.ผีเสื้อ
1. ก                                    2. ข
3. ก, ค                                4. ข, ค
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
อวัยวะขับถ่ายของไส้เดือนดิน คือ เนฟริเดีย (nephridia) มีลักษณะคล้ายหน่วยไตที่ทำหน้าที่กรองและดูดกลับสารคล้ายกัน
พลานาเรีย ใช้เฟลมเซลล์ (flame cell) ทำหน้าที่ขับน้ำ
ผีเสื้อ และแมลงต่าง ๆ ใช้ท่อมัลพิเกียน (Malpighian tubule) ทำหน้าที่ขับกรดยูริกและแร่ธาตุออกจากร่างกาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น