วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 3

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 3

3. เมื่อเราส่องดูเยื่อบาง ๆ ที่หางปลาเพื่อศึกษาการไหลของเลือดในหลอดเลือดต่าง ๆ 
    เส้นเวน คือ หลอดเลือดในข้อใด
1. เส้นขนาดเล็กที่มีผนังบางด้านเหนึ่งเป็นปลายตัน
2. เส้นที่รับเลือดที่ไหลมาจากหลอดเลือดขนาดเล็กกว่า
3. เส้นที่มีเม็ดเลือดแดงเคลื่อนที่ตามกันเป็นแถวเรียงหนึ่ง
4. เส้นขนาดเล็กที่แยกออกมาจากเส้นที่มีขนาดใหญ่กว่า
เฉลยข้อ 2. เหตุผล
เมื่อเราส่องดูเยื่อบาง ๆ ที่หางปลาเพื่อศึกษาการไหลของเลือดในหลอดเลือดต่าง ๆ 
เส้นเวน คือ หลอดเลือดเส้นที่รับเลือดที่ไหลมาจากหลอดเลือดขนาดเล็กกว่า 
หรือเป็นหลอดเลือดฝอยซึ่งจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับเส้นอาร์เตอรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น