วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 38

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 38
38. คอนแทร็กไทล์แวคิวโอลของพารามีเซียมเทียบได้กับอวัยวะในข้อใด
      ก. ลำไส้เล็ก  ข. ไต  ค.เนฟริเดียม  ง. ท่อมัลพิเกียน
1. ข้อ ก                               2. ข้อ ข
3. ข้อ ก, ข และ ค                4. ข้อ ข, ค และ ง
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
คอนแทร็กไทล์แวคิวโอลของพารามีเซียมทำหน้าที่รวบรวมน้ำที่มากเกินพอ
ภายในเซลล์ แล้วขับออกนอกเซลล์พร้อมกับของเสีย
คอนแทร็กไทล์แวคิวโอลของพารามีเซียม จึงทำหน้าที่เหมือนไตในสัตว์ชั้นสูง
เนฟริเดียมของไส้เดือนดิน และท่อมัลพิเกียนของแมลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น