วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 37

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 37
37. การเปรียบเทียบความหนาของชั้นกล้ามเนื้อในผนังเส้นเลือด ก, ข และ ค ที่หน่วยไต จะเป็นไปตามข้อใด

1.  ก = > ข                              2. > =
3. ก > > ข                                4. ก > >
เฉลยข้อ 3 เหตุผล 
จากการเปรียบเทียบความหนาของชั้นกล้ามเนื้อในผนังเส้นเลือด ก, ข และ ค ที่หน่วยไต ตามรูปของโจทย์ คือผนังเส้นเลือด ก หนากว่าผนังเส้นเลือด ค และผนังเส้นเลือดฝอย ข บางที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น