วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 39

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 39
39.  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระบบลำเลียงสารอาหารของสัตว์ชนิดต่าง ๆ
      ก. ปลามีหัวใจ 2 ห้อง เลือดในเอเทรียมมีออกซิเจนต่ำ เลือดในเวนทริเคิลมีออกซิเจนสูง
      ข. กบมีหัวใจ 3 ห้อง หัวใจห้องล่างมีเลือดที่มีออกซิเจนสูงและเลือดที่มีออกซิเจนต่ำซึ่งมีโอกาสปนกัน
      ค. คนมีหัวใจ 4 ห้อง ในเส้นเลือดใหญ่เส้นเดียวนำเลือดมีออกซิเจนสูงออกจากหัวใจห้องล่าง
1. ข้อ ก และ ข                              2. ข้อ ข และ ค
3. ข้อ ก และ ค                              4. ข้อ ก, ข และ ค
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
ข้อ ก ผิด เพราะปลามีหัวใจ 2 ห้อง เลือดที่ไหลผ่านหัวใจทั้ง 2 ห้องล้วนมีออกซิเจนต่ำ
ข้อ ข กบมีหัวใจ 3 ห้อง หัวใจห้องบนมี 2 ห้อง ห้องบนขวามีออกซิเจนต่ำ ห้องบนซ้ายมีปริมาณออกซิเจนสูง ไหลลงไปรวมกันในหัวใจห้องล่าง
ข้อ ค คนมีหัวใจ 4 ห้อง เส้นเลือดใหญ่เส้นเดียวคือ เอออร์ตา (aorta) ที่นำเลือดมีออกซิเจนสูงออกจากหัวใจห้องล่างซ้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น