วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 35

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 35
35. ความเข้มข้นของกลูโคสที่อยู่ในของเหลวในเส้นเลือด ก, ข และ ค เปรียบเทียบกับในท่อ ง เป็นไปตามข้อใด

            1. ก = = ง                              2. > >
3. ก = > ง                              4. ก > =
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
จากรูปหน่วยไตของโจทย์คือ

ความเข้มข้นของกลูโคสที่อยู่ในเส้นเลือด ก ควรเท่ากับเส้นเลือด ข และ ค แต่ใน ง ไม่ควรมีกลูโคสออกมา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น