วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 34

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 34
34. ข้อใดเป็นการทำงานของหน่วยไต (nephron) ของคนเป็นโรคเบาหวาน
       ก. หน่วยไตกรองน้ำตาลจากเลือดได้ปริมาณมากกว่าปกติ
       ข. หน่วยไตกรองน้ำตาลจากเลือดได้ปริมาณเท่าคนปกติ
       ค. ท่อของหน่วยไตดูดกลับน้ำตาลได้น้อยกว่าคนปกติ
       ง. ท่อของหน่วยไตดูดกลับน้ำตาลได้เท่าคนปกติ
          1. ข้อ ก และ ค                              2. ข้อ ข และ ค
          3. ข้อ ก และ ง                              4. ข้อ ข และ ง
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
คนเป็นโรคเบาหวานฮอร์โมนอินซูลินที่ผลิตจาก บีตา-เซลล์ (b-cell)
ของ Islets of Langerhans มีปัญหาสร้างได้น้อยหรือสร้างไม่ได้เลย
น้ำตาลในเลือดจึงมีปริมาณสูงกว่าปกติ โดยอัตราการกรองน้ำตาลที่
ผนังโกลเมอรูลัสและการดูดกลับของท่อที่หน่วยไตตอนต้นยังเป็นปกติ
แต่ไม่สามารถดูดน้ำตาลในเลือดที่มีปริมาณมากกว่าปกติกลับเข้าเลือดได้
น้ำตาลบางส่วนจึงปะปนออกมากับปัสสาวะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น