วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 33

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 33
33. การเรียงลำดับอายุของเซลล์ในข้อใดถูกต้องที่สุด
      ก. เซลล์เมมเมอรี           ข. เซลล์เม็ดเลือดแดง      ค. เซลล์ฟาโกไซต์
          1. ก > ข > ค                              2. ก > ค > ข
          3. ข > ก > ค                              4. ข > ค > ก
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
เซลล์เมมเมอรี (memmory cell) ทำหน้าที่จำสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย มีอายุอยู่ได้หลายปี เม็ดเลือดแดงมีอายุประมาณ 120 วัน เม็ดเลือดขาวชนิดฟาโกไซต์มีอายุประมาณ 3-12 วัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น