วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 32

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 32
32. นายดำเคยหายใจเข้าปกติได้ปริมาตรอากาศ 500 มิลลิลิตร ต่อครั้ง แต่ระยะนี้เขาหายใจเข้าได้เพียง 400 มิลลิลิตร อาจเนื่องมาจากสาเหตุของการทำงานของกล้ามเนื้อกะบังลมในข้อใด
          1. หดตัวมากขึ้นกว่าเดิม           2. หดตัวน้อยลงกว่าเดิม
          3. คลายตัวมากขึ้นกว่าเดิม             4. คลายตัวน้อยลงกว่าเดิม
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
นายดำเคยหายใจเข้าปกติได้ปริมาตรอากาศ 500 มิลลิลิตร ต่อครั้ง แต่ระยะนี้เขาหายใจเข้าได้เพียง 400 มิลลิลิตร อาจเนื่องมาจากกะบังลมหดตัวน้อยกว่าเดิมทำให้อากาศเข้าไปในช่องอกมีปริมาตรน้อยกว่าเดิม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น