วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 30

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 30
30. จากการศึกษากลไกการหายใจเข้า-ออกของคนตามภาพ ข้อใดกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของความดันที่บริเวณ X, Y และ Z ไม่ถูกต้อง

1. X < Y เสมอ
2. X > Z ทันทีที่ดึงแผนยางลงต่ำ
3. Y < Z ทันทีที่ดึงแผ่นยางลงต่ำ
4. Y = Z เมื่อดึงแผ่นยางลงต่ำแล้วค้างไว้
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
จากรูป แสดงการศึกษากลไกการหายใจเข้า-ออกของโจทย์ คือ

แผ่นยางทำหน้าที่คล้ายกะบังลมที่เพิ่มหรือลดปริมาตรของช่องอกในแนวดิ่ง เมื่อดึงแผ่นกะบังลมให้ต่ำลง ความดันในท่อที่ลูกโป่งเสียบอยู่จะต่ำลงเช่นเดียวกับความดันในลูกโป่ง (Y) ทำให้อากาศจากภายนอก (Z) ไหลลงมาตามท่อเข้าภายในลูกโป่ง (Y)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น