วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 29

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 29
29. อัตราการเต้นของหัวใจถูกควบคุมด้วยสารหรือส่วนของสมองในข้อใด
      ก. ซีรีบรัม         ข. เมดัลลา ออบลองกาตา
      ค. อินซูลิน         ง. อะดรีนาลิน
          1. ก                              2. ข
          3. ก, ค                         4. ข, ง
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
อัตราการเต้นของหัวใจมีศูนย์ควบคุมอยู่ที่ เมดัลลา ออบลองกาตา (medulla oblongata)
และควบคุมด้วยฮอร์โมน อะดรีนาลินและนอร์อะดรีนาลิน (adrenalin & noradrenalin)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น