วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 27

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 27
27. ข้อใดไม่เป็นจริงเกี่ยวกับสารฮีโมโกลบิน
       ก. ถูกสร้างจากไขกระดูก
       ข. มีความสามารถในการรวมตัวกับออกซิเจนช้ากว่าการรวมตัวกับคาร์บอนมอนอกไซด์
       ค. ประกอบด้วยโปรตีนและธาตุเหล็ก
          1. ก                              2. ข
          3. ก, ค                          4. ข, ค
เฉลยข้อ 1. เหตุผล
ฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงในคนมีอยู่ถึง 280 ล้านโมเลกุล แต่ละโมเลกุล
ประกอบด้วยฮีมที่มีสีแดงและมีเหล็กเป็นส่วนประกอบ ฮีโมโกลบินรับออกซิเจนแล้ว
กลายเป็นออกซีฮีโมโกลบินรับคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ดีกว่าออกซิเจน
แต่เมื่อรับคาร์บอนมอนอกไซด์แล้ว ฮีโมโกลบินจะหมดสภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น