วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 25

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 25
25. ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับเม็ดเลือดแดงของคนอายุ 10-15 ปี
ก. เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่สามารถผลิต ATP ได้โดยการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน
ข. มีอายุในการทำงานประมาณ 4 เดือนและถูกสร้างจากไขกระดูก
ค. เมื่อหมดอายุการทำงานถูกกำจัดโดยฟาโกไซต์
          1. ก                              2. ข
          3. ข, ค                         4. ก, ข, ค
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
ในระยะเอมบริโอของคน เม็ดเลือดแดงถูกสร้างที่ตับ ไขกระดูกและม้าม
เมื่อคลอดออกมาแล้ว เม็ดเลือดแดงถูกสร้างที่ไขกระดูกเพียงแห่งเดียว
ในระยะแรกของเม็ดเลือดแดงที่ถูกสร้างขึ้นมายังมีนิวเคลียส แต่เมื่อเม็ดเลือดแดง
เจริญจนเต็มที่แล้วเม็ดเลือดแดงจะสูญเสียนิวเคลียสและมีฮีโมโกลบินอยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์
ฮีโมโกลบินมีเหล็กเป็นส่วนประกอบ เมื่อมีอายุประมาณ 120 วันถูกทำลายที่ม้ามและตับ
เพื่อเก็บเหล็กเอาไว้สร้างเม็ดเลือดแดงขึ้นมาใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น