วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 24

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 24
24. ถ้าหลอดเลือด A หดตัวจะมีผลต่อการทำงานของ G หรือไม่อย่างไร

1. มีผลทำให้ไม่มีการกรอง
2. มีผลทำให้อัตราการกรองเพิ่มขึ้น
3. มีผลทำให้อัตราการกรองลดลง
4. ไม่มีผลโดยยังมีอัตราการกรองไม่เปลี่ยนแปลง
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
ตามรูปในโจทย์คือ เมื่อหลอดเลือด A หดตัวจะมีผลต่อการทำงานของ G (glomerulus)
คือเพิ่มแรงดันให้กับเลือดทำให้อัตราการกรองที่ G เพิ่มขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น