วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 23

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 23
23. การตรวจดูหลอดเลือดที่บริเวณหางของปลาด้วยกล้องจุลทรรศน์ เกณฑ์ในข้อใด
      ใช้จำแนกหลอดเลือดใดเป็นเส้นอาร์เตอรีหรือเส้นเวนได้ดีที่สุด
          1. เลือดในเส้นอาร์เตอรีไหลเร็วกว่าในเส้นเวน
          2. เส้นเวนนำเลือดกลับสู่หัวใจ ส่วนเส้นอาร์เตอรีนำเลือดออกจากหัวใจ
          3. เลือดในเส้นเวนไหลไปเรื่อย ๆ ช้า ๆ ส่วนเลือดในเส้นอาร์เตอรีไหลแรงเป็นจังหวะ ๆ
          4. เลือดในเส้นเวนจะไหลเข้าสู่เส้นเลือดที่ใหญ่กว่า ส่วนเส้นเลือดที่มีเลือดไหลไปยังเส้นเลือดที่เล็กลงคือเส้นอาร์เตอรี
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
การตรวจดูหลอดเลือดที่บริเวณหางของปลาด้วยกล้องจุลทรรศน์ จะเห็นเลือด
มาจากอาร์เตอรีผ่านเข้าสู่เส้นเวน โดยผ่านหลอดเลือดขนาดเล็กของหลอดเลือดฝอย ดังนี้
อาร์เตอรี (artery) ----> อาร์เทอริโอล (arteriole) ----> คาปิลลารี (capillary) ----> เวนูล (venule) ----> เวน (vein)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น