วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 22

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 22
22. ระบบหายใจของสัตว์แบบใด ที่สามารถนำออกซิเจนไปให้เซลล์ต่าง ๆ ได้โดยตรง
       ก. ระบบท่อลม      ข. ผิวหนัง ค. เหงือก ง. ปอด
          1. ก                               2. ก, ข
          3. ข, ค                          4. ค, ง
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
แมลงมีระบบท่อลมที่นำแขนงท่อลม (trachaeole) แทรกเข้าไปใกล้เซลล์โดยตรง
แมลงจึงส่งแก๊สไปถึงเซลล์ได้โดยตรง
โดยไม่ต้องมีรงควัตถุในเลือดเพื่อใช้ลำเลียงแก๊สเหมือนสัตว์อื่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น