วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 20

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 20
20. กระบวนการการทำงานของไตในข้อใด ทำให้ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะได้
      ก. การกรองสารที่โกลเมอรูลัส
     ข. การดูดสารกลับจากท่อหน่วยไตสู่เส้นเลือด
     ค. การคัดหลั่งจากท่อหน่วยไต
          1. ก, ข                              2. ข, ค
          3. ก, ค                              4. ก, ข, ค
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะได้ เนื่องจากการทำงานของการกรองสาร
ที่โกลเมอรูลัสทำให้สารเสพติดออกมาสู่ท่อหน่วยไตปนออกมากับของเหลวที่กรองได้
เมื่อของเหลวที่กรองได้ ผ่านไปตามท่อของหน่วยไตอาจมีการหลั่งสารที่ท่อหน่วยไต
ปะปนออกมาด้วย สารเหล่านั้นอาจมีสารเสพติดเพิ่มออกมาอีก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น