วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 19

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 19
19. ข้อใดถูกต้องหลังจากนำเลือดที่ใส่สารเฮพารินไปปั่นแยกส่วน
1. ส่วนน้ำข้างบน พลาสมา ส่วนตกตะกอนข้างล่าง เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เพลตเลต ไฟบริน
2. ส่วนน้ำข้างบน พลาสมา ส่วนตกตะกอนข้างล่าง เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เพลตเลต
3. ส่วนน้ำข้างบน ซีรัม ส่วนตกตะกอนข้างล่าง เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เพลตเลต ไฟบริน
4. ส่วนน้ำข้างบน ซีรัม ส่วนตกตะกอนข้างล่าง เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เพลตเลต
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
เมื่อนำเลือดที่ใส่เฮพารินไปปั่นแยกส่วน เลือดที่ใส่เฮพารินจะไม่แข็งตัว
เลือดส่วนที่อยู่ชั้นบนจึงเป็นน้ำเลือดหรือพลาสมาเช่นเดิมไม่ใช่ซีรัม 
(เนื่องจากเลือดไม่แข็งตัว ไฟบรินจึงยังคงอยู่ในพลาสมาเหมือนเดิม 
แต่ถ้าเลือดแข็งตัวไฟบรินในพลาสมาจะแยกตัวออกมา ของเหลวที่เหลือ
จึงเป็นซีรัม) ส่วนที่เป็นเม็ดเลือด (corpuscle) จะตกตะกอนอยู่ข้างล่างของ
หลอดทดลอง ประกอบด้วยเม็ดเลือดแดง (red blood cell หรือ erythrocyte) 
เม็ดเลือดขาว (white blood cell หรือ leucocyte) 

ชั้นกลางระหว่างน้ำเลือดและเม็ดเลือดคือเกล็ดเลือด (platelets หรือ thrombocyte)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น