วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 18

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 18
18. เหตุการณ์ในข้อใดเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดที่ขาขณะที่ลิ้น a เปิด และลิ้น b ปิด

1.   กล้ามเนื้อลายข้างหลอดเลือดหดตัว เลือดไหลกลับเข้าหัวใจ
2.   กล้ามเนื้อลายข้างหลอดเลือดหดตัว เลือดไหลไปเลี้ยงขา
3.   กล้ามเนื้อลายข้างหลอดเลือดคลายตัว เลือดไหลกลับเข้าหัวใจ
4.   กล้ามเนื้อลายข้างหลอดเลือดคลายตัว เลือดไหลไปเลี้ยงขา
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
เส้นเลือดตามรูปเป็นหลอดเลือดเวน (vein) เป็นเส้นที่นำเลือดกลับเข้าหัวใจ
ภายในหลอดเลือดมีลิ้นเป็นระยะ ๆ เมื่อลิ้น a เปิด ลิ้น b ปิด จะเพิ่มแรงดันเลือด

ให้ไหลกลับหัวใจได้ดีขึ้น เมื่อกล้ามเนื้อลายข้างหลอดเลือดหดตัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น