วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 1

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 1
1. เมื่อนำพารามีเซียมน้ำจืดไปเลี้ยงในน้ำที่มีความเข้มข้นเท่ากับของเหลว
    ภายในเซลล์ระยะหนึ่งแล้วยังคงมีชีวิตอยู่ได้ปกติ
    จะพบว่าคอนแทรกไทล์แวคิวโอลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
          1. หยุดทำงาน  2. บีบตัวเท่าเดิม
          3. บีบตัวเร็วขึ้น  4. มีจำนวนมากขึ้น
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
เมื่อนำพารามีเซียมน้ำจืดไปเลี้ยงในน้ำที่มีความเข้มข้นเท่ากับของเหลว
ภายในเซลล์ระยะหนึ่งแล้วยังคงมีชีวิตอยู่ได้ปกติ จะพบว่า
คอนแทรกไทล์แวคิวโอลมีการบีบตัวเท่าเดิม

เพราะของเหลวภายในเซลล์และนอกเซลล์มีความเข้มข้นเท่ากัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น