วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 16

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 16

16. สารในข้อใดที่ไม่พบในปัสสาวะของคนปกติ
      ก. โซเดียม        ข. กลูโคส        ค. โปรตีน        ง. ยูเรีย
          1. ก, ข                    2. ข, ค
          3. ค, ง                     4. ก, ง
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
ในปัสสาวะคนปกติจะไม่พบกลูโคสเพราะมีการดูดกลับเข้าเลือดหมด 
และโปรตีนที่เป็นสารโมเลกุลใหญ่จะไม่ผ่านการกรองที่โกลเมอรูลัส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น