วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 14

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 14
14. ข้อใดไม่ถูกต้อง เมื่ออุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นจากปกติ
          1. หัวใจจะปั๊มเลือดเร็วขึ้น
          2. ระดับความเป็นกรดในเลือดจะสูงขึ้น
          3. ออกซิเจนจะรวมกับฮีโมโกลบินมากขึ้น
          4. ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนในเลือดจะเพิ่มขึ้น
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
เมื่ออุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นจากปกติ หัวใจจะปั๊มเลือดเร็วขึ้น เพราะมีอัตรา
การเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น มีกระบวนการเมแทบอลิซึมสูงขึ้น จึงเกิด
คาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น ระดับความเป็นกรดในเลือดสูงขึ้น และ
ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนในเลือดเพิ่มขึ้น
แต่ไม่เกี่ยวกับการที่ออกซิเจนจะรวมกับฮีโมโกลบินมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น