วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 12

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 12
12. ระบบหายใจมีบทบาทใดน้อยที่สุด
          1. ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
          2. ควบคุมปริมาณน้ำในร่างกาย
          3. ควบคุมความเป็นกรด-เบส ในร่างกาย
          4. ระดับความเป็นกรด-เบส ของน้ำเลือด
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
ระบบหายใจมีบทบาทน้อยที่สุดในเรื่องการควบคุมปริมาณน้ำในร่างกาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น