วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 11

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 11
11. ในภาวะที่ร่างกายอยู่ในระยะพักผ่อน ปัจจัยใดที่มีผลควบคุมอัตราการสูดดมลมหายใจเข้า-ออก
          1. ปริมาณออกซิเจน
          2. ปริมาตรอากาศที่เข้าปอด
          3. ปริมาณสารคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด
          4. ระดับความเป็นกรด-เบส ของน้ำเลือด
เฉลยข้อ 3 เหตุผล 
ในภาวะที่ร่างกายอยู่ในระยะพักผ่อน ปัจจัยที่มีผลควบคุมอัตราการสูดดม
ลมหายใจเข้า-ออก คือ ปริมาณสารคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดที่เพิ่มขึ้น
หรือการขาดออกซิเจนในเลือดจะกระตุ้นเคโมรีเซพเตอร์ที่คาโรติดบอดี
ที่อยู่ที่โคนหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองและเอออร์ติกบอดีที่อยู่บริเวณ
หลอดเลือดที่ออกจากหัวใจ ไปกระตุ้นศูนย์ควบคุมการหายใจ
ที่สมองส่วนเมดัลลา จะทำให้หลอดเลือดฝอยหดตัว
ความดันเลือดเพิ่มขึ้นและขนส่งออกซิเจนได้มากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น