วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 68

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 68
68. เส้นเลือดฝอยในบริเวณใดที่มีการแพร่ของแก๊สดังภาพ

1. พัลโมนารีอาร์เตอรีไปปอด              2. พัลโมนารีเวนจากปอด
3. อาร์เตอรีไปเนื้อเยื่อ                          4. เวนจากเนื้อเยื่อ
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
จากรูปเส้นเลือดฝอยของโจทย์ คือ


แสดงว่า เป็นรูปปลายเส้นเลือดฝอยที่นำเลือดไปแลกเปลี่ยนแก๊สที่ถุงลมในปอด
เส้นเลือดฝอยแยกออกมาจากเส้นเลือดที่ส่งออกมาจากหัวใจห้องล่างขวา เข้าปอด คือ
พัลโมนารี อาร์เตอรี (Pulmonary artery)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น