วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 63

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 63
63. สัตว์ในข้อใดมีอัตราเมแทบอลิซึมสูงขึ้นกว่าปกติ
      ก. กบขณะจำศีล
  ข. หนูทดลองขณะถูกใส่ไว้ในตู้เย็น
      ค. หนูทดลองขณะถูกใส่ไว้ในตู้ 50 องศาเซลเซียส
1. ก  2. ข
3. ก และ ข  4. ก และ ค
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
กบขณะจำศีลจะลดอัตราการเมแทบอลิซึมเพื่อลดอัตราการกินอาหารเนื่องจากกบจำศีลในช่วงฤดูแล้งที่อาหารขาดแคลน ส่วนหนูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมซึ่งเป็นสัตว์เลือดอุ่น ที่จะปรับอัตราเมแทบอลิซึมเพื่อทำให้อุณหภูมิร่างกายคงที่ ดังนั้นเมื่อหนูถูกใส่ไว้ในตู้เย็นจะปรับอัตราเมแทบอลิซึมเพิ่ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น